មហា Keygen / Serials សំរាប់ Ms Office 2010

មហា មហា.... មហាសំបូរ សំបូរអី សំបូរ យ៉ាងនេះលោកអើយ! តើលោកអ្នកមាន ខ្វះ កូនសោរ សំរាប់ចាត់ការ ការខ្វះខាត និងទាម ទារ Keygen / Serials សំរាប់ Microsoft Office 2010 របស់លោកអ្នកទេ សូមអញ្ជើញ យកតាមចិត្តចុះបាទ...! ឡូយម៉េះ...!» - VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
» - P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
» - 6CCCX-Y93YP-3WQGT-YCKFW-QTTT7
» - 6CCCX-Y93YP-3WQGT-YCKFW-QTTT7
» - TV9PW-6RP6V-FDVP9-9GC78-Y4B4X
» - TYPY-2TTJD-XFKXJ-D839V-FGDR3
» - D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
» - 7X49M-7JPTJ-MCKFT-H7WFC-X2GYW
» - GTV93-GYCX4-663P6-3J3BF-TFWFJ
» - TK7BQ-BXMKX-JFD4J-PPRHX-9CQCM
» - 36DQT-HBFDF-FH2CV-2T4M3-Y8X4H
» - 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
» - KFWC9-FHT3V-GXGXT-WTYGG-2RQKV
» - VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
» - MM4XV-HHR99-YXMVW-G7KFK-TJ6H3
» - 9GVVR-X6VJT-WDDXD-YB4M2-RQ7CV
» - VXB4B-WQW7R-FHMK8-R7D73-GWDJY
» - J8CGM-X2FV2-MWF66-FYYRW-FMQ2K
» - C4MDC-T8BMV-J64BQ-FKVBG-PCQKK
» - YQXX9-4H9R2-8B3VF-8FHHH-D4QB6
» - W7FH9-XQ3DQ-RW22M-7PJHG-BBWD2
» - W7RY3-PHG73-7MPGX-8P9QY-WBDW4
» - HVQ34-TGX88-GXC46-M34GF-MD2CY
» - KFJMV-3T3JY-DPW9X-PGXQT-VHFTM
» - 7QXDM-G2244-H44WB-K26YF-BR6BJ
» - TWJ43-HQFC3-PK3V4-HH6QH-6WD24
» - 4DRT4-F2M76-3WDJB-XGTRR-QF8KH
» - 6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
» - BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
» - HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
» - 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
» - 4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK
» - 82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3
» - D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX
» - 24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C
» - 4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6
» - 7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM
» - 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
» - VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GV

វិធីធ្វើឲ្យ Microsoft Office 2010 ពេញលេញ

សូមរីករាយ និងសាកល្បង ជាមួយ ខ្ញុំជាខ្មែរ.......។

ពិភព Keygen / Serials សំរាប់ Ms Office 2007

មកទៀតហើយ... មហាសំបូរ សំបូរអី សំបូរ យ៉ាងនេះលោកអើយ! តើលោកអ្នកមាន ខ្វះ កូនសោរ សំរាប់ចាត់ការ ការខ្វះខាត និងទាម ទារ Keygen / Serials សំរាប់ Microsoft Office 2007 របស់លោកអ្នកទេ សូមអញ្ជើញ យកតាមចិត្តចុះបាទ...! ឡូយម៉េះ...!» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
» - TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
» - WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
» - HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
» - HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
» - V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
» - DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
» - VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY

សូមរីករាយជាមួយ ខ្ញុំជាខ្មែរ.......។

កំពូល Keygen / Serials សំរាប់ Photoshop CS5

សំបូរអី សំបូរយ៉ាងនេះលោកអើយ! តើលោក អ្នកមានខ្វះ កូនសោរ សំរាប់ចាក់ Adobe Photoshop CS5 របស់លោកអ្នកទេ សូម អញ្ជើញយកតាមចិត្តចុះបាទ...! ឡូយម៉េះ...!» - 1325-1558-5864-4422-1094-1126   » - 1325-1958-5864-4422-1094-1178
» - 1330-1270-2109-5153-8837-9231   » - 1330-1953-8438-8500-7117-3533
» - 1330-1158-3088-0438-6574-0867   » - 1330-1361-6670-4304-7886-6688
» - 1330-1241-0674-5648-4729-1904   » - 1330-1397-1014-7571-2817-1355
» - 1330-1250-9206-4495-3796-9368   » - 1330-1331-8999-1502-9478-2917
» - 1330-1281-8916-6015-7348-5124   » - 1330-1615-1663-0498-6205-1791
» - 1330-1953-8438-8500-7117-3533   » - 1330-1158-3088-0438-6574-0867
» - 1330-1229-6975-5285-6957-5367   » - 1330-1979-8805-1771-3236-6920
» - 1330-1412-8335-5009-5945-5806   » - 1330-1273-0645-3090-0296-3987
» - 1330-1707-7604-4076-3330-1320   » - 1330-1126-8389-5347-7026-1516
» - 1330-1438-4657-0503-2409-9339   » - 1330-1178-1469-1838-5933-3301
» - 1330-1892-3397-6011-5572-9542   » - 1330-1839-2965-7190-2921-7032
» - 1330-1634-5298-7483-7429-2348   » - 1330-1182-4704-3825-8468-6637
» - 1330-1239-8564-2010-9537-5618   » - 1330-1327-3782-7399-1623-8098
» - 1330-1517-3781-6362-7596-5660   » - 1330-1784-8793-4389-9013-7031
» - 1330-1634-1083-3217-5769-6738   » - 1330-1230-2480-2284-9907-7831
» - 1330-1985-9548-0538-9132-8266   » - 1330-1860-3020-5244-9087-9860
» - 1330-1303-4803-9383-5764-1887   » - 1330-1917-9737-6056-2348-8338
» - 1330-1529-0181-7064-0812-5708   » - 1330-1490-3607-6017-1703-3666
» - 1330-1952-3599-5063-6930-4999   » - 1330-1118-2169-5554-5043-0261
» - 1330-1110-9105-9055-3111-7284   » - 1330-1685-9773-7697-3445-2035
» - 1330-1533-0435-5877-8941-4272   » - 1330-1999-4537-9060-0531-0793
» - 1330-1034-4141-3047-8214-8252   » - 1330-1929-6463-4119-2326-8897
» - 1330-1476-0242-7221-7595-5287   » - 1330-1741-0512-0515-6113-5177
» - 1330-1908-9073-0059-2540-9960   » - 1330-1747-1837-0235-2132-9526
» - 1330-1797-0253-1334-7490-5663   » - 1330-1733-4174-7963-6070-7017
» - 1330-1956-5317-2294-1430-2819   » - 1330-1429-9724-3330-8740-0962
» - 1330-1033-6147-5059-6457-1125   » - 1330-1222-8963-3991-7297-3163
» - 1330-1171-1752-4071-7174-4921   » - 1330-1675-2224-7908-0483-9470
» - 1330-1751-3954-5932-4027-8369   » - 1330-1902-1155-7486-5392-4937
» - 1330-1884-7103-9750-5288-0745   » - 1330-1564-6857-1825-4424-2580
» - 1330-1181-2251-2391-0598-2720   » - 1330-1811-7312-5925-0349-7885
» - 1330-1175-1961-4193-2939-0377   » - 1330-1639-2041-5770-5896-9616
» - 1330-1639-2041-5770-5896-9616   » - 1330-1369-9780-1730-5273-9901
» - 1330-1477-8408-3494-0279-4881   » - 1330-1628-4937-8926-0449-2395
» - 1330-1231-4414-2502-0307-1737   » - 1330-1650-4225-6586-8325-4296
» - 1330-1936-0520-3608-5098-5953   » - 1330-1749-9032-1249-1547-3573
» - 1330-1598-6199-6204-1393-2297   » - 1330-1017-4973-5979-4456-4318
» - 1330-1449-8820-3304-4167-0326   » - 1330-1449-5075-1278-6653-6706
» - 1330-1721-2295-7818-1196-1795   » - 1330-1686-9521-5292-4314-5234
» - 1330-1577-6717-2644-0201-3452   » - 1330-1812-9976-7376-3619-7788
» - 1330-1693-6681-7992-6154-5305   » - 1330-1330-9487-6863-3141-6995
» - 1330-1855-5829-6260-5297-4791   » - 1330-1398-9844-0655-1090-2029
» - 1330-1766-1287-0374-6297-2066   » - 1330-1487-3773-0966-8339-7892
» - 1330-1435-2737-2654-1875-7391   » - 1330-1712-3408-0762-3460-2988
» - 1330-1965-3225-8133-6047-5198   » - 1330-1231-8830-5523-9790-0894
» - 1330-1976-5963-7054-5338-8058   » - 1330-1191-8126-4409-3346-4556
» - 1330-1473-1826-6761-9764-1274   » - 1330-1999-1456-2136-0749-8980
» - 1330-1808-5440-8189-7186-4422   » - 1330-1660-6373-6657-7631-9650
» - 1330-1585-7221-6639-0492-8474   » - 1330-1698-1239-6948-3264-2220
» - 1330-1339-8374-0034-0256-6069   » - 1330-1215-4162-9040-0011-8986
» - 1330-1834-9396-1592-0882-7648   » - 1330-1498-9381-3923-2016-9256
» - 1330-1432-2271-6065-1690-5810   » - 1330-1275-2391-3950-5956-7695
» - 1330-1735-0312-6215-8838-2642   » - 1330-1005-0079-4254-1804-5011
» - 1330-1564-3223-7938-1850-0010   » - 1330-1037-5865-0090-5296-1619
» - 1330-1865-7345-2740-3060-9465   » - 1330-1790-6746-1637-9165-0104
» - 1330-1467-6416-2434-4440-8899   » - 1330-1592-0336-6692-2665-3687
» - 1330-1938-2798-9581-5411-7269

សូមរីករាយជាមួយ ខ្ញុំជាខ្មែរ.......។

BitTorrent SpeedUp Pro បង្កើនល្បឿន BitTorrent

BitTorrent SpeedUp Pro គឺជាកំណែ Plus-in ថ្មី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង សំរាប់ បង្កើនល្បឿន BitTorrent ជូនលោកអ្នក ដែលចូលចិត្តទាញយកបទចម្រៀង វីដេអូ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត ឲ្យបានកាន់តែមានល្បឿន លឿន ហើយរហ័សថែមទៀត។

Bandwidth Internet connection របស់លោកអ្នក ក៏អាចមានលទ្ធភាព ទៅលើការ ទាញយកដែរ ហើយ BitTorrent SpeedUp Pro នឹងអាចជួយលោកអ្នកស្វែងរកការ ទាញយកបានយ៉ាងជោគជ័យ។

Features សំខាន់ៗ៖
1. Automatically resumes paused downloads
2. Configuration from last run is saved and auto loads on start-up
3. Clean and free, without any adware or spyware
4. Finished and wrong files are cleaned automatically
5. Finds more sources at user-specified intervals
6. Interface is easy to use and good-looking
7. Interface is accessable by a system tray icon

System Requirements៖
1. BitTorrent installed
2. Windows Operating System - 95 / 98 / 98SE / ME / NT / 2000 / XP/ 7
3. Internet connectionទាញយក BitTorrent last version

ទាញយក BitTorrent SpeedUp Pro

It is FREE and do not include ads, adware, spyware, Trojans - 100% clean!

សូមរីករាយជាមួយ ខ្ញុំជាខ្មែរ.......។

ធ្វើឲ្យ Microsoft Office 2010 ពេញលេញ

តើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office 2010 មិនពេញ លេញមែន ដែរទេ?
អញ្ចឹង គេហទំព័រខ្ញុំជាខ្មែរ សូម បង្ហាញអំពីការធ្វើឲ្យកម្មវិធី Microsoft Office 2010 នេះ បានពេញលេញដោយជោគ ជ័យមិនបាច់និយាយម៎ង...! និងប្រើប្រាស់ បានលែងមានបញ្ហាអ្វីទៀតហើយ ។ ប៉ុន្តែ សូមពិនិត្យមើលកម្មវិធី Microsoft Office 2010 របស់អ្នកជាមុនសិន ថាតើវាពេញ លេញរឺនៅ... សូមចុចប៊ូតុង File => Help នោះលោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងមួយនៅខាង ស្តាំដៃ ដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖


• រូបភាពនេះ បញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Microsoft Office 2010 របស់អ្នកមិនទាន់ពេញ លេញទេ
ចុះរបស់លោកអ្នកម៉េចទៅ?
១. ជាដំបូង សូមធ្វើការទាញយកកូនកម្មវិធីសំរាប់ធ្វើការ Activate កម្មវិធី Microsoft Office 2010
ក. Office 2010 Toolkit 2.2.3.zip ជាមួយ IDM
ឃ. mini-KMS_Activator_v1.2_Office2010_VL_ENG_FIXED.exe.zip ជាមួយ IDM
(ចំនាំ ៖ តំរូវឲ្យមាន Microsoft.Net Framework 4)
២. បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមពន្លាតកម្មវិធី Office 2010 Toolkit 2.2.3 នោះ ហើយដំណើរ ការវាទៅ
៣. គ្រាន់តែចុចលើពាក្យ EZ-Activator ដូចរូបខាងក្រោមនេះ និងរង់ចាំរហូតដល់វា ដំណើរការចប់ ជាការស្រេច


បន្ទាប់ពីការរង់ចាំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មវិធី Microsoft Office 2010 មួយដែល ពេញលក្ខណៈដូចរូបខាងក្រោម៖

WinUtilitiesPro 10.53 - អ្នកសំអាត កុំព្យូទ័រ

Introduction

WinUtilities is an award winning collection of tools to optimize and speedup your system performance. this suite contains utilities to clean registry, temporary files on your disks, erase your application and internet browser history, cache and cookies. it also supports to defragment your disk drives and registry to improve computer performance and stability. built-in Startup Cleaner allows you to control startup programs that load automatically with windows, find duplicate files, fix broken shortcuts and uninstall unneeded software. More features include secure file deletion, recycle bin shredding, maintenance tasks scheduling and file recovery.
តំរូវការ៖
Platform: Windows XP/Vista/7
Tablet: keygen

What can WinUtilities do for you?
Cleans disks from information that clogs your system and reduces the performance of your computer
Scans the Windows registry & finds incorrect or obsolete information in the registry
Easily manage program execution at windows startup
Easily tune up your system performance
Erases all traces of activity on your computer
Split any type of file into smaller pieces and rejoin them to the original file
Makes sure that no data thief can get his hands on your sensitive data
Password-protect any Windows executable file
Optimizes the Memory Management of Windows
Helps you to free disk space by finding and removing duplicate files from your system
Finds all the invalid shortcuts and reports back to you
Check your system's performance & manage the running processes
Manage the programs installed on your system
Checks hardware, view at a glance all the details of your system
Provides you a easy way to launch these tools build in Windows
Backup and restore the Windows Registry
Search Registry with the advanced registry search engine
Protect your privacy and encrypt sensitive data
Manages and optimize your Windows Settings
Schedule the cleaning tasks that take place automatically
Schedule your computer for log off, stand by, hibernate, or shutdown on specified of time
 

Installation & Un-installation

បន្ទាប់ពី ទាញយកកម្មវិធីនេះពីគេហទំព័រខ្ញុំជាខ្មែរ ចប់ហើយ សូមពន្លារវាជា មុនសិន។

Install
ចុចបញ្ចូលកម្មវិធី លើ EXE file បន្ទាប់មក ធ្វើតាមការណែនាំ ជាបន្តបន្ទាប់ រហូតចប់។

Uninstall
ដំណើរការ Uninstall program រឺ បើក Control Panel ហើយសូមចុច ២ ដង Add/Remove Programs icon បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស WinUtilities Professional Edition ចុងក្រោយ ចុចលើ Add/Remove button បន្ទាប់មក ធ្វើតាមការណែនាំ ជាបន្តបន្ទាប់ រហូតចប់។
 

គន្លឹះធ្វើឲ្យគ្រួសារ មានភាពរីករាយ

មនុស្សទូទៅ តែងតែចង់បានភាពរីករាយ និងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ។ ប៉ុន្តែ បើ លោកអ្នកចង់បានអ្វីដូចខាងលើ លោកអ្នកគួរ តែយល់ដឹង រឺ ស្វែងយល់នូវអ្វីខ្លះៗ និងទង្វើអ្វីខ្លះៗដែលអ្នកជាទីស្រលាញ់របស់ អ្នកពេញចិត្ត និងប្រាថ្នាចង់បាន។

ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ ជាចំណេះដឹងខ្លះៗ ជូនលោកអ្នកគួរយល់ដឹង ដើម្បី អាចទទួលបានភាពរីករាយក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក៖
ទី១- សូមធ្វើអ្វីដែលជាអំពើល្អ ដោយផ្ញើសារ រឺ អ៊ីម៉ែល ណែនាំទៅកាន់ មនុស្សពីរនាក់ ឲ្យចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
ទី២- សូមធ្វើការណាត់ជួបគ្នា ផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ រឺផ្ដល់ភាព សប្បាយរីករាយ តាមរយៈការកោតសរសើ និងការលើកទឹកចិត្ត។

ទី៣- សូមសម្ដែងនូវអាកប្បកិរិយាស្និទ្ធស្នាល រាក់ទាក់ និងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅជាមួយមនុស្សដែល ខ្លួនស្រលាញ់ និងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលខ្លួនស្គាល់។
ទី៤- សូមស្នាមញញឹម និងភាពរីករាយជានិច្ច ជាមួយមនុស្សដែលខ្លួន ឃើញ ទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ មិនថារឿងតូច រឺ ធំ។
ទី៥- សូមធ្វើដំណើរកំសាន្ដ (ភិកនិក) ជាមួយគ្រួសារ រឺមិត្តភក្ត្រពេល ណាទំនេរ ជាពិសេសថ្ងៃឈប់សំរាកពីការងារ ដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល និងរីករាយ។

ទី៦- សូមជូនកាដូសំរាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ និងអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដែលខ្លួនស្គាល់ នៅថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគេ។

សូមរីករាយបទពិសោធន៍ដ៏ល្អិចល្អោចនេះ ពីខ្ញុំជាខ្មែរ ស្រាវជ្រាវដើម្បីអ្នក...!

បណ្ដាញប្លុកនានា

អាយកម្ពុជា | អាយធី បាត់ដំបង | កែវច័ន្ទបូរណ៍ | ខ្មែរ​ ចំណាន | ខ្មែរភីអិល | ខ្មែរអាយធីសម្រាប់អ្នក | ខេធី ៤២ | គូថខ្យង | គំនិត​ធន​ជ័យ | ចែក​រំលែក | ចែករំលែកសម្រាប់កូនខ្មែរ | ចាន់ផល | ជិន​ វ៉ារី​ | ជិន វណ្ណារ៉ា នីតិធុរកិច្ច | ឈូកខ្មែរ | ដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា | តូបសៀវភៅ | តំណក់នៃក្ដីសង្ឃឹម | ពិសិដ្ឋ|តៀមកាហ្វេ| ទស្សនវិជ្ជា | ទិតសកល | ប្លុក់ក្មេងស្រែ | បណ្ណាល័យក្រៅសាលា | ប្រអប់ព័ត៌មានវិទ្យាខ្មែរ | ពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាក្រុមប្រទេសកម្ពុជា | ពត៌មានថ្មីៗពីទូរស័ព្ទទំនើបៗសេរីចុងក្រោយញ្ច្រាស់ទឹក | ពីខ្មែរទៅខ្មែរ | មានសង្ឃឹម | យុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរ | លីកល្យាណ | សំបុកអាយធី | សុផាតបន្ទាយមានជ័យ | ស្រុកស្រែ | សៀវភៅខ្មែរ | សុភ័ក្ត្រ | សត្វត្រីចាំបាច់ត្រូវហែលបញ្ច្រាស់ទឹក | ហនុមាន | អាក្បាលធំ | អែម ចាន់​បុទុំ | អាយធី កូន ខ្មែរ | អាចម៍​ផ្កាយ | cambodiandream | Dahlina | Danh Hong | exmic | IT4U | iKHMER | iPhone (អាយហ្វូន​ភាសា​ខ្មែរ) | iPhone (សម្រាប់​កម្មវិធី​អាយហ្វូន) | Khmer Dictionary | Khmer Reader | Monida | Nimol | Networking4Khmer | Phalla2008 | PHAL-Photo Diary | sambath | vylavorn | vsthea | vuthdevelop | www.rokmeul.co | 5khmer បុរិន្ទ